ÜLIÕPILASTE SUVEMÄNGUD

Lae alla

Heakorraeeskiri

ÜLDSÄTTED

1. Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded ÜLIÕPILASTE XIX SUVEMÄNGUDEL (edaspidi Mängud)

2. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

2.1Osaleja – üritusele registreerunud isik.

2.2 Üldkasutatav territoorium – kogu Kääriku Spordikeskuse territoorium, mis on avalikult kasutatav Suvemängude läbiviimiseks.

2.3 Korraldaja – ÜLIÕPILASTE XVIII SUVEMÄNGE korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) koos vabatahtlike abilistega.

HEAKORRA NÕUDED

1. Kääriku Spordikeskuse üldkasutataval territooriumil tohib jäätmeid ja prügi panna selleks ettenähtud kohtadesse. Prügikastid on kõigi mänguväljakute juures ja telkimisplatsidel.

1.1 Kääriku Spordikeskuse territooriumile klaastaarat palume mitte kaasa tuua ning korraldajatel ning turvatöötajatel on õigus klaastaara ning selles olev jook konfiskeerida juhul kui klaastaara leitakse ning visata prügikasti.

1.2 Spordiväljakult lahkudes viska tekkinud prügi alati prügikasti.

1.3 Suured prügikonteinerid on autoparklates ning ka telkimisala nurgas (vt Mängude ala kaart).

1.4 Korraldajad tagavad, et territooriumil asuvad prügikastid oleksid igal hommikul kella 08.00-ks tühjad. Täitunud prügikastidest teavita korraldajaid.

1.5 Telkimisalal vastutavad prügi koristamise eest telkijad ise. Mängude lõppedes, telkijate lahkudes, peab olema telgi ümbrus täielikult koristatud telkijate endi poolt ning kõrgkoolide esindajad annavad oma kõrgkooli platsi korraldajatel puhtalt üle.

2. Telkimiseks on lubatud kasutada ainult aedadega piiratud telkimisala (sh autoparklas telkimine ei ole lubatud).

3. Lõkke tegemine ning grillide kasutamine selleks mitte ettenähtud kohtades on kategooriliselt keelatud (k.a. telklaagris). Grillimine on lubatud kõrgkoolide poolt paigaldatud ühistelkide juures kuni öörahuni.

4. Osavõtjate autod tuleb parkida autoparklatesse (vt Mängude ala kaart) ning tähistada parkimispiletiga, mis väljastatakse saabudes sekretariaadi poolt. Parkimispiletita autod teisaldatakse autoparklatest. Pilet tuleb kleepida täidetult esiklaasile!

4.1 Territooriumil tohib autoga liigelda vaid korraldaja kirjalikul loal (Punane korraldaja autokleebis, kleebituna esiklaasile).

4.2 Autode parkimine territooriumi sisestel teedel ning parkimise- ja peatumise keelualades on keelatud.

4.3 Liiklemiskiirus territooriumil ning ka seda läbival maanteelõigul on kuni 30 km/h.

5. Isiklike asjade hoidmise eest vastutavad osalejad ise.

6. Leitud ja kaotatud asjadest teavita korraldajaid.

6.1 Leitud asjad viiakse koheselt STAAPi.

7. Süüa saab sööklas vaid selleks ettenähtud aegadel ning toidukordade kaardi ja käepaela ettenäitamisel.

8. Hoia sulle usaldatud spordivahendeid ja muud inventari heaperemehelikult.

8.1 Inventari, spordivahendite ning spordirajatiste lõhkumise, kaotamise või muul moel kahjustamise korral on korraldajal õigus nõuda kahju hüvitamist. Tahtlikul lõhkumisel nõutakse kahju koheselt kahjutekitajalt sisse.

9. Igale võistlejale väljastatakse personaalne stardinumber, mida tuleb kanda kõikidel võistlusaladel, mille kandmise vajadus on väljatoodud individuaalalade üldjuhendis ning võistkondlike alade üldjuhendis!

9.1 Kinnita stardinumber haaknõeldadega kõhule nähtavasse kohta (haaknõelad väljastab staap). 

9.2 Ära voldi ega lõika stardinumbrit väiksemaks.

9.3 Võistlusaladel, kus on ettenähtud stardinumbri kandmine on korraldajatel / kohtunikel õigus osalejat mitte starti lubada stardinumbri puudumisel või ebakorrektsel kinnitamisel. 

10. Võistlused toimuvad Ausa Mängu põhimõtetel ja juhendites olevate reeglite järgi.

11. Kohtuniku otsus on lõplik.

11.1 Kohtunikul on õigus võistleja või terve võistkond mängust eemaldada, kui selleks peaks olema vajadust või kui kasvõi ühel võistlejal puudub käepael või ei ole peetud kinni juhenditest (esindatakse valet kõrgkooli, registreeritakse mitmele samaaegselt toimuvale osalemispiiranguga meeskonna alale,  starditakse vale nime alt jms).

12.  Joobes isikut võistlema ei lubata! Kohtunikul on õigus kahtluse korral teostada alkoholijoobe kontrollimine.

13. Alkoholi tarbimine võistlusplatsidel on keelatud. Tühi taara vii koheselt prügikastidesse.

14. Suitsetamine spordiväljakutel ning avalikes kohtades (sh telklaagris) on keelatud.

15. Võistlusala korraldajad on kohustatud korrarikkujat korrale kutsuma ja koheselt teavitama peakorraldajat kui: rikutakse seadust, käitutakse üldlevinud heade tavade vastu, rikutakse raskelt heakorra eeskirja ja ohutusnõudeid. Selline tegevus toob kaasa kohese käepaela äravõtmise ning mängudelt eemaldamise.

16. Peakorraldajal on õigus osaleja või osalejad Mängudelt eemaldada, keelates sellega osalemise võistlustel ning viibimise üldkasutataval territooriumil. Osavõtutasu tagastamist sellisel juhul ei toimu.

17. Heakorra täitmist kontrollivad kõik korraldajad ja G4S Lõuna-Eesti AS turvatöötajad ning teevad vastavad märkused kõrgkoolide esindajatele või konkreetsetele osalejatele.

18. Juhul kui käepael puruneb võistluse käigus, siis teavita sellest viivitamatult korraldajaid ning pöördu edasise abi saamiseks sekretariaati.

19. Telklaagris ja teistes ööbimiskohtades on öörahu kell 23.00 – 07.00.

ESMAABI

1. Osalemine spordivõistlustel ja muudel üritustel on täielikult omal vastutusel.

2.  Esmaabi on osalejatele kättesaadav kogu Mängude ajal:

2.1 Territooriumil on meditsiinitöötajad;

2.2 Arstiabi vajadusest tuleb koheselt informeerida korraldajaid;

2.3 Tõsisema abi vajadusel helista numbrile 112.

UJUMINE

1. Ujumine on lubatud Kääriku järves üksnes ujumiseks ettenähtud kohtades omal vastutusel ajavahemikul kell 8:00 – 22:00. Alkoholijoobes vette minek on keelatud!

2. Peakorraldaja garanteerib antud ajavahemikus ujumiskohtades G4S Lõuna-Eesti AS vetelpääste järelevalve.

3. Veealad toimuvad vetelpääste juuresolekul.

KÕRGKOOLIDE ESINDUSTELGID

1. Kõikide kõrgkoolide esindustelgid (st kõik telgid, mis ei ole mõeldud ainult ööbimiseks) tuleb kokkuleppida korraldajatega hiljemalt 1. juuni 2017.a.

2. Täpne asukoht telgi ülespanekuks lepitakse kokku esindajate koosoleku järgselt.

3. Korraldajad tagavad võimalusel elektri kõrgkoolide esindustelkide läheduses telklaagri territooriumil (vt Mängude ala kaart).

4. Esindustelkides on öörahu (st muusika mängimine keelatud) ajaperioodil kell 23.00 – 07.00.

5. Igasugune kaubandustegevus ning erinevate ettevõtete reklaamitegevus saab toimuda ainult korraldajate loal.

Korraldajad soovivad kõigile mängudel osalejatele meeleolukaid Üliõpilaste XVIII Suvemänge!