ÜLIÕPILASTE TALIMÄNGUD

 

 
 

Heakorraeeskiri

Lae alla heakorraeeskiri

English version

ÜLDSÄTTED

1. Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded ÜLIÕPILASTE III TALIMÄNGUDEL (edaspidi Talimängud)

2. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

2.1.  Osaleja – üritusele registreerunud isik.

2.2. Üldkasutatav territoorium – kogu Kääriku Spordikeskuse territoorium, mis on avalikult kasutatav Talimängude läbiviimiseks.

2.3. Korraldaja – ÜLIÕPILASTE III TALIMÄNGE korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) koos vabatahtlike abilistega.

HEAKORRA NÕUDED

1. Kääriku Spordikeskuse üldkasutataval territooriumil tohib jäätmeid ja prügi panna selleks ettenähtud kohtadesse. Prügikastid on kõikides võistluspaikades.

1.1. Võistluspaigast lahkudes viska tekkinud prügi alati prügikasti.

1.2. Korraldajad tagavad, et territooriumil asuvad prügikastid oleksid igal hommikul kella 08.00-ks tühjad. Täitunud prügikastidest teavita korraldajaid.

1.3. Ööbimispaikades vastutavad prügi koristamise eest ööbijad ise. Talimängude lõppedes ööbimispaigast lahkudes, peab olema ööbimispaik täielikult koristatud ööbijate endi poolt.

2. Osavõtjate autod tuleb parkida autoparklatesse Kääriku hotelli juures ning Kääriku bussijaama taga.

2.1. Territooriumil võistluspaikade vahel tohib autoga liigelda vaid korraldaja kirjalikul loal (Punane korraldaja autokleebis, kleebituna esiklaasile).

2.2. Autode parkimine territooriumi sisestel teedel ning parkimise- ja peatumise keelualades on keelatud.

2.3. Liiklemiskiirus territooriumil ning ka seda läbival maanteelõigul on kuni 30 km/h.

3. Isiklike asjade hoidmise eest vastutavad osalejad ise.

3. Leitud ja kaotatud asjadest teavita korraldajaid.

3.1. Leitud asjad viiakse koheselt STAAPi.

3.2. Kääriku võimla all on ööbijatele kasutamiseks ka kuivatusruum märgade riiete kuivatamiseks.

3.3. Korraldajad soovitavad võistlusinventari (suusad, uisud jms) mitte hoiustada ööbimisruumides. Soovi korral saab seda hoiustada võimle ees asuvas fuajees.

3.4. Kääriku võimlas asuvasse ööbimisruumi välisjalatsites ei lubata. 

4. Süüa saab sööklas vaid selleks ettenähtud aegadel ning toidutalongi ja käepaela ettenäitamisel.

4.1. Lisaks on avatud ka Kääriku baariruum, kus on võimalik täiendavalt süüa osta.

5. Hoia sulle usaldatud spordivahendeid ja muud inventari heaperemehelikult.

5.1. Inventari, spordivahendite ning spordirajatiste lõhkumise, kaotamise või muul moel kahjustamise korral on korraldajal õigus nõuda kahju hüvitamist. Tahtlikul lõhkumisel nõutakse kahju koheselt kahjutekitajalt sisse. 

6. Võistlused toimuvad Ausa Mängu põhimõtetel ja juhendites olevate reeglite järgi. Tutvu lisaks ka:

  • Talimängude üldjuhendiga

  • Talimängude individuaalalade üldjuhendiga

  • Talimängude võistkonnaalade üldjuhendiga

  • Talimängude alade juhenditega

7. Kohtuniku otsus on lõplik.

7.1 Kohtunikul on õigus võistleja või terve võistkond mängust eemaldada, kui selleks peaks olema vajadust või kui kasvõi ühel võistlejal puudub käepael või ei ole peetud kinni juhenditest (esindatakse valet kõrgkooli, registreeritakse mitmele samaaegselt toimuvale osalemispiiranguga meeskonna alale,  starditakse vale nime alt jms).

8.  Joobes isikut võistlema ei lubata! Kohtunikul on õigus kahtluse korral teostada alkoholijoobe kontrollimine.

9. Alkoholi tarbimine võistlusplatsidel on keelatud. Klaastaara on Kääriku Spordikeskuse territooriumil keelatud. Tühi taara vii koheselt prügikastidesse.

9.1. Klaastaaraga osalejaid võistlus- ja majutuspaikadesse ei lubata ning turvatöötajatel on õigus see konfiskeerida ning ära visata.

9.2. Õhtusele peole kaasatoodud jookidega ei lubata.

10. Suitsetamine võistluspaikades ning avalikes kohtades on keelatud.

12. Võistlusala korraldajad on kohustatud korrarikkujat korrale kutsuma ja koheselt teavitama peakorraldajat kui: rikutakse seadust, käitutakse üldlevinud heade tavade vastu, rikutakse raskelt heakorra eeskirja ja ohutusnõudeid. Selline tegevus toob kaasa kohese käepaela / stardinumbri äravõtmise ning mängudelt eemaldamise.

13. Peakorraldajal on õigus osaleja või osalejad Talimängudelt eemaldada, keelates sellega osalemise võistlustel ning viibimise üldkasutataval territooriumil. Osavõtutasu tagastamist sellisel juhul ei toimu.

14. Heakorra täitmist kontrollivad kõik korraldajad ja G4S Lõuna-Eesti AS turvatöötajad ning teevad vastavad märkused kõrgkoolide esindajatele või konkreetsetele osalejatele.

15. Juhul kui käepael / stardinumber puruneb võistluse käigus, siis teavita sellest viivitamatult korraldajaid ning pöördu edasise abi saamiseks sekretariaati.

16. Ööbimiskohtades on öörahu kell 23.00 – 07.00.

ESMAABI

1. Osalemine spordivõistlustel ja muudel üritustel on täielikult omal vastutusel.

2.  Esmaabi on osalejatele kättesaadav kogu Talimängude ajal:

2.1  Võistluspaikades on meditsiinitöötajad;

2.2  Arstiabi vajadusest tuleb koheselt informeerida korraldajaid;

2.3. Tõsisema abi vajadusel helista numbrile 112.

2.4. Veealad toimuvad vetelpääste juuresolekul.

 

Korraldajad soovivad kõigile mängudel osalejatele meeleolukaid Talimänge!