YLIPALL HEAKORRAEESKIRI

I ÜLDSÄTTED 

1. Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded üritusel “YLIPALL 2018”. 
2. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

2.1. osaleja – üritusele registreerunud või korraldusega seotud isik; 
2.2. üldkasutatav territoorium – Pärnu Spordihoone ja Pärnu Spordiselts Kalev Sõudebaas ja nende ruumid ning neis olev inventor ja sisustus. 
2.3. korraldaja – YLIPALL 2018 korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL). 

II HEAKORRA NÕUDED 

1. Üldkasutataval territooriumil peab käituma heaperemehelikult ja pidama meeles, et viibitakse avalikul või haridusasutuse territooriumil. Suitsetamine spordihoone ja kooli territooriumil on keelatud! 

2. Võistkondade käsutusse antud ruumide/majutusala korrashoiu ja heakorra eest vastutab kasutaja. Lõhutud või kahjustatud sisustuse, inventari eest lasub kohustus kahju tasumiseks kasutajal. 
Ka prügi välja viimise eest vastutab ruumi kasutaja. 

3. Isiklike asjade eest vastutavad osalejad ise. 

4. Leitud ja kaotatud asjadest teavita korraldajaid. 

5. Süüa saab vaid selleks ettenähtud aegadel talongide alusel (talongid antakse pärast registreerimist, kui osavõtutasu on makstud) 

6. Võistlused toimuvad AUSA MÄNGU põhimõtetel ja vastavalt reeglitele (tutvu ka võistluste juhendiga) 

7. Kohtuniku otsus on lõplik. 

7.1 Kohtunikul on õigus võistleja või terve võistkond mängust eemaldada, kui selleks peaks olema vajadust. 

8. Joobes isikut võistlema ei lubata. 

9. Korraldajad on kohustatud korrarikkujat korrale kutsuma ja teavitama peakorraldajat kui: rikutakse seadust, käitutakse üldlevinud tavade vastu, rikutakse raskelt heakorra eeskirja ja ohutusnõudeid. 

10. Peakorraldajal on õigus osaleja(d) YLIPALL 2018 ürituselt eemaldada, keelates sellega osalemise võistlustel ning viibimise üldkasutataval territooriumil. Osavõtutasu tagastamist sellisel juhul ei toimu. 

11. Osalemine spordivõistlustel ja muudel üritustel on omal vastutusel. 

12. Alkoholi tarbimine spordihoone väljakutel ja majutusmajas on keelatud. Klaastaarat ei ole lubatud hoonesse tuua! 

 

III LÕPPSÄTTED 

1. YLIPALL 2018 üritusel registreerimisega võtab osaleja endale kohustuse käesolevast eeskirjast kinni pidada. 

2. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja EASL-i kui peakorraldaja ees. 

3. Mängudel osalejatel kehtivad kõik Eesti Vabariigi seadused. 

4. Eeskirjale allakirjutaja (võistkonna esindaja) on tutvunud eeskirjadega ja teavitanud sellest oma võistkonda või võistkondasid.